แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

         ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศด้านการวิจัยชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร สำหรับนักศึกษาที่สนใจประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติร่วมกับคณะวิจัยและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการศึกษากระบวนการวิจัยตั้งแต่การเรียนรู้หลักการภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาจะเกิดเรียนรู้และได้ฝึกฝนทักษะในงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ(Interdisciplinary) ด้านความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร เพื่อการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต รายละเอียดและใบสมัครดาวโหลดได้ที่ http://www.mcc.cmu.ac.th/agsust/URCP/training.htm


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  27 มีนาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.