แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก ทัศนศึกษาแปลงทดลอง

         โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก ขออนุญาตินำนักเรียนภาคฤดูร้อน อายุตั้งแต่ 4-7 ปี จำนวน 32 คน พร้อมคณะครูจำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรเขตชลประธาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.15 - 10.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  10 กรกฎาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.