แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง National Chung Hsing University เยี่ยมชม ศวพก.

         คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) จำนวน 22 คน เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Agricultural System in Northern Thailand" และเยี่ยมชมดูงานสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 09:30 - 12:00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  13 กรกฎาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.