แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ฝึกอบรมนานาชาติการใช้โปรแกรม DSSAT V.4.5 และ Crop DSS

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการ "Development of Regional Upland Training Programs" มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences) ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม DSSAT Version 4.5 และโปรแกรม Crop DSS ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยด้านการเกษตร ให้กับนักวิชาการด้านการเกษตรในกลุ่มประเทศ GMS จำนวน 30 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 - 7 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  30 ตุลาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.