หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกพืช ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2523
ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
Cropping Systems Research in Thailand (312Kb)
1-6
Ch.Krishnamoorthy.
พัฒนาการระบบการปลูกพืชในประเทศไทย (323Kb)
7-11
บรรเจิด บุญซื่อ.
การทดลองการจัดระบบการปลูกพืชในนากสิกร โดยอาศัยน้ำฝน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (267Kb)
12-17
ดำเกิง จันทรปัญญา และ ปริศนา วชิรัดดานุภาพ..
การทดสอบระบบการปลูกพืชในนาข้าวในภาคกลางของประเทศไทย (624Kb)
18-28
อภิพรรณ พุกภักดี วินิจ เสรีประเสริฐ และ วรการ ปิ่นหย่า.
การทดสอบระบบการปลูกโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทดสอบระบบการปลูกพืชในที่ดอน ปีเพาะปลูก 2525-22 (1,915Kb)
29-80
เทอด เจริญวัฒนา, อารันต์ พัฒโนทัย, สุวิทย์ เลาหศิริวงค์, อรรถชัย จินตะเวช, คะเนย์ บุญตอบ, วิทยา พิมพ์สวัสดิ์, ธวัชชัย อุบลเกิด, วินัย ศรวัต และ พวงทอง จรัสรังสิชล.
การทดสอบระบบการปลูกโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทดสอบปลูกพชในนา ปีเพาะปลูก 2521-22 (1,972Kb)
81-123
อารันต์ พัฒโนทัย, เทอด เจริญวัฒนา, อรรถชัย จินตะเวช, คะเนย์ บุญตอบ, วิทยา พิมพ์สวัสดิ์, ธวัชชัย อุบลเกิด และ วินัย ศรวัต์.
งานวิจัยและทดสอบระบบปลูกพืชของกองพืชไร่ (1,849Kb)
124-150
อำพล เสนาณรงค์.
การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน (1,228Kb)
151-169
เรวัติ จิระสถาวร และ จอห์น ซิลเลอร์.
สังเกตการปลูกพืชหมุนเวียน (451Kb)
170-178
ประดิษฐ์ ฤทธิ์เรืองเดช.
งานจัดระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521 (483Kb)
179-186
ดำเกิง จันทรปัญญา, วิชาญ วอทอง และ สุวรรณ หาญวิริยะพันธ์.
งานส่งเสริมการปลูกพืชหลายครั้ง (426Kb)
187-193
นคร แสงปลั่ง.
Multiple Cropping in The Chiangmai valley (522Kb)
194-203
The complex relationships between components in a mutiple cropping System.
การจัดระบบการปลูกพืชในนาเกษตรกร (1,007Kb)
204-214
ศุภชัย บางเลี้ยง และ บรรลุ พุฒิกร.
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อใช้ในระบบการปลูกพืช (323Kb)
215-218
อาวุธ ณ ลำปาง.
การประหยัดน้ำในการเพาะปลก (636Kb)
219-227
ประดิษฐ์ ฤทธิ์เรืองเดช.
การทดสอบหาระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วแซมมันสำปะหลัง (934Kb)
228-244
เทอด เจิรญวัฒนา, อารันต์ พัฒโนทัย, สุวิทย์ เลาหศิริวงค์, อรรถชัย จินตะเวช, วินัย ศรวัต, คะเนย์ บุญตอบ, วิทยา พิมพ์สวสดิ์, พวงทอง จริสรังสิชล และ บุญมี ศิริ.
ผลของยา Dalapon ที่มีต่อข้าวและ glyphosate ที่มี่ต่อถั่วเขียวและข้าวเมื่อใช้แบบก่อนปลูก (259Kb)
245-249
อัมพร สุวรรณเมฆ, รังสิต สุวรรณเขตนิคม และ สำเร็จ เฉยไสย.
บทบาทของการบริหารศัตรูพืชบนพืชเหลื่อมฤดู (420Kb)
250-255
สุรเชษฐ จามรมาน, เนื่องพณิช สินชัยศรี, อินวัฒน์ บุรีคำ และ ชูชัย เทพวีระ.
Seasonal Distribution ของแมลงศัตรูที่สำคัญบางชนิด (588Kb)
256-267
ชุมพล กันทะ และ ทัศนีย์ แจ่มจรรยา.
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบการปลูกพืช (714Kb)
268-281
วีรวุฒิ กตัญญูกุล และ ณรงค์ จันทรประภา.
การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชตลอดปีแบบต่าง ๆ ที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตของข้าวนาปี (506Kb)
282-291
ชาญ เจียมกนกชัย.
อิทธิพลของการปลูกพืชระบบต่างๆ ที่มีต่อการผลิตขาวโพดและการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผลิตของดิน (482Kb)
292-301
ดำริ ถาวรมาศ.
การประเมินผลทางเศรษฐกิจของการทดลองใช้เทคโนโลยีบางอย่างในการผลิตถั่วเขียว กรณีของบางแพ ปีการเพาะปลูก 2521-2522 (816Kb)
302-314
นุกล บำรุงไทย.
รายงานการศักษาการปลูกพืชฤดูแล้งในบริเวณบ่อน้ำบาดาลขอสมาชิกหน่อยพัฒนาไร่นา นิคมคำสร้อย มุกดาหาร ปี 2521 (721Kb)
315-326
ลัดดา พิศาลบุตร.
เกษตรกรพิจารณาอะไรในการจัดระบบพืช (481Kb)
327-332
ระพีพรรณ ใจสอาด.
การปลูกพืชตามหลังปอแก้ว (248Kb)
333-336
วิฑูรย์ วรรธนะภูมิ และ สิทธิ์ธา วรจินดา.
ศึกษาจัดระบบการปลูกพืชในสภาพไร่ (664Kb)
337-347
วิษณุ บุญยิ่ง, ประยูร ทรงไตร,จารุวัฒน์ ภูมิธิ, สัมฤทธิ์ คำบุญเกิด และ ธนู จันทร์อุไร.
Cropping Systems Research Philosophy (312Kb)
348-351
Gordon R. Banta.