หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2532
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
แนวโน้มการวิจัยทางเกษตรในสถาบันวิจัยนานาชาติ (397Kb)
1-8
จรัญ จันทลักขณา.
แนวทางการวิจัยทางเกษตรในประเทศไทย (410Kb)
9-16
อำพล เสนาณรงค์
ระบบการทำฟาร์มกับการพัฒนาการเกษตร (587Kb)
17-27
อนันต์ ดาโลดม
พุทธเกษตรกรรมช่วยปัญหาสังคมได้อย่างไร (471Kb)
28-36
ประเวศ วะสี.
Research on the transformations and differentation of regional agrarian systems: A macro analysis complementary to farming systems research and development (589Kb)
39-51
Trebuil, G.
การทดสอบเบื้องต้นของการจัดรูปแบบการพัฒนาเกษตรผสมผสานที่ อ. เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด (495Kb)
52-67
วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์ และ ปัญญา หมั่นเก็บ.
ระดับชั้นของระบบการผลิตพืชกับการระบุปัญหาด้านเขตกรรม: กรณีถั่วเหลืองในเขตชลประทาน (531Kb)
68-82
เมธี เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การวินิจฉัยปัจจัยจำกัดผลผลิตพืชโดยใช้ข้อมูลร่วมระหว่างไร่นาเกษตรกรและสถานีทดลอง (258Kb)
83-90
อภินันท์ กำนัลรัตน์.
การศึกษาระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสานเขตอาศัยน้ำฝน (584Kb)
93-108
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, เชษฐพงศ์ นนทพันธ์ และ หรรษา ฐิติโภคา.
โครงการพัฒนาการเกษตรอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ชัยภูมิ: การทดสอบเบื้องต้นการใช้แหล่งน้ำหมู่บ้านในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรเชิงผสมผสาน (248Kb)
109-115
วิฑูรย์ วรรธนะภูติ, วิรัช แจ่มจรรยา และ วิษณุ ชัยวิรัตน์.
การเลี้ยงปลาในนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (248Kb)
116-124
นิรันดร์ ทองพันธุ์.
การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ส่วนตัว (604Kb)
125-142
ณัฐพร เพ็ญสุภา.
การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกร (252Kb)
143-150
เฉลิมชัย ปราสาทศรี และ รัตนพงษ มาลีลัย.
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสตรีในระบบการทำฟาร์ม (326Kb)
151-160
สำเนียง วิริยะศิริ.
บทบาทของไม้โตเร็วในไร่นาต่อการสนับสนุนโครงการอีสานเขียว (321Kb)
163-171
ผการัตน์ รัฐเขตต์.
วนเกษตรนำไปสู่การเกษตรพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาที่ท่าฉาง (332Kb)
172-179
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, ชนวน รัตนวราหะ, ประเสริฐ สุระกุล, ปกรณ์ อุทัยพันธุ์, รัศมี คีรีทวีป และ พนัก วรรณเชื้อ.
ผลการวิจัยและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่เป้าหมายหลักโครงการกระจายการผลิตในระดับไร่นา ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (215Kb)
180-185
วิเชียร ศศิประภา, วราภรณ์ กองแก้ว, ไพรัช ด้วงพิบูลย์, สันทราย เนียมสกุล, ศศิธร โสภาวรรณ, สำเนียง วิริยะศิริ และ วรภา งามประสิทธิ์.
Insect management on mungbean pests in rice Based cropping system (339Kb)
186-194
Jamornmarn, S., S. Kemma and K. Suwan.
การทดสอบหลายท้องที่ของระบบการปลูกถั่วเขียว-ถั่วเหลืองของจังหวัดเชียงใหม่ (332Kb)
195-203
ศุภชัย บางเลี้ยง.
การเปรียบเทียบการจัดการดินและน้ำสำหรับการปลูกถั่วเหลืองในไร่นาเกษตรกร (317Kb)
204-212
ณัฐ เทศัชบุตร และ เชิดชาย สมิโตบล.
ปัจจัยการผลิตสำหรับถั่วเหลืองในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (506Kb)
213-223
มรกต อักษรสวาสดิ์, รัศมี คีรีทวีป, ศุภชัย บางเลี้ยง และ ประเสริฐ เนตรงาม.
On-farm trail of hybrid flower (210Kb)
224-230
Sarobol, N., N. Khampimai, S. Krutkul, A. Kasiwiwat, T. Sopanodorn, A. Gornthong, S. Kaewmechai and S. Julsrigival.
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเลี้ยงโคนมในระบบการปลูกพืชสลับทุ่งหญ้า (553Kb)
233-248
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, สุจินต์ สิมารักษ์, กนก ผลารักษ์, พรชัย ล้อวิลัย และ สมชาย เคี่ยนเมธี.
การพัฒนาการเกษตรแบบรวมพลัง (428Kb)
249-260
เฉลิมชัย ปราสาทศรี.
การวิเคราะห์ความยืนยงในเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบเกษตรบนที่สูง: กรณีศึกษาหมู่บ้านผานกกก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (449Kb)
261-273
อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และ วราพรรณ วิรุฬห์ศรี.
การเปลี่ยนวิธีการผลิตถั่วเขียวผิวดำของเกษตรกร (282Kb)
274-281
อภิชาติ ผลเกิด และ ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ.
ศักยภาพของระบบพืช-สัตว์ในการพัฒนารายได้และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรในเขตที่ดอนอาศัยน้ำฝนของภาคเหนือตอนบน (504Kb)
282-292
ลักษมี วรชัย และ บุญเสริม ชีวะอิสระกุล.
การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับการวางแผนการกระจายการผลิตในระดับไร่นา (1,049Kb)
293-315
กนก คติการ และ ยงยุทธิ์ แฉล้มวงษ์.
ระบบการเช่าที่ดินในเขตที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (358Kb)
316-326
โชติรัตน์ วิมุกตะลพ และ เบญจพรรณ ชินวัตร.
จอมปลวกในระบบนิเวศเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (178Kb)
327-330
แสวง รวยสูงเนิน.
แนวทางการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ใหม่ (361Kb)
333-343
อัจฉรา อุทโยภาศ, ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ และ รัตนา เศวตาสัย.
กลยุทธ์ในการแสวงหาความร่วมมือจากเกษตรกรในการทดสอบเทคโนโลยีและการขยายผล (585Kb)
344-355
วิเชียร เกิดสุข และ อารันต์ พัฒโนทัย.
กรณีศึกษาเรื่อง ปัจจัยบางประการที่กระทบต่อการขยายผลของระบบการปลูกพืช ที่นาเขตชลประทานแม่ยมฝั่งซ้าย จังหวัดแพร่ (338Kb)
362-374
ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, วิษณุ บุญยิ่ง, มรกต อักษรสวาสดิ์ และ ราตรี ปณิธานะรักษ์.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม: กรณีกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด บ้านเจริญชัย จ. หนองคาย (663Kb)
375-391
จิรวรรณ อุณาพรหม และ เดชา ผาสุก.
ถาวรภาพของการเกษตร (428Kb)
395-405
สุจินต์ สิมารักษ์, พรรณทิพา ศรศรีวิชัย และ แสวง รวยสูงเนิน.
ถาวรภาพของการเกษตรในระบบการทำฟาร์ม (154Kb)
406-410
สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์.