หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2552
ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
บทความรับเชิญ : ความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร (147Kb)
ก - ฉ
อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีตัวอย่างของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการผลิตหลักของไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (262Kb)
1-6
อรรถชัย จินตะเวช
เทคโนโลยีกุญแจสำคัญสู่สมดุลระหว่างการใช้พืชเป็นอาหารและพลังงานไทย ? (290Kb)
7-16
วัชริน มีรอด กุลวรางค์ สุวรรณศรี อุทัยวรรณ กรุดลอยมา และ มรกต ตันติเจริญ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (254Kb)
17-28
รจนา พวงมณีวงศ์ และ โสภิณ ทองปาน
ระบบการผลิตที่เข้มข้นแต่ยั่งยืน กรณีศึกษา การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกของชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (371Kb)
29-36
รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใต้ตอนล่าง (470Kb)
37-51
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา สำราญ สะรุโณ สุภาค รัตนสุภา นลินี จาริกภากร ศริณนา ชูธรรมธัช อุดร เจริญแสง อริย์ธัช เสนเกตุ สุนันท์ ถีราวุธ ศุกร์ เก็บไว้ ปัทมา พรหมสังคหะ สัมพันธ์ เกตุชู สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร พันธ์ศักดิ์ อินทรวงศ์ และ อำพา ขำประเสริฐ
การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (470Kb)
52-62
บุญช่วย สงฆนาม ปรีชา แสงโสดา สำนอง นวลอ่อน กิติพร เจริญสุข อมฤต วงษ์ศิริ ศศิธรประพรม และ จันทร์สว่าง ศรีหาตา
การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกข้าว-พืชไร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (195Kb)
63-69
สมชาย บุญประดับ นันทวรรณ สโรบล เอนก โชติญาณวงษ์ และ วิระศักดิ์ เทพจันทร์
วิจัยและพัฒนาระบบผลิตพืชอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (267Kb)
70-79
สาลี่ ชินสถิต วิไลลักษณ์ สมมุติ หฤทัย แก่นลา จรีรัตน์ มีพืชน์ และ ศรีนวล สุราษฏร์
การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก: 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (922Kb)
80-87
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน (228Kb)
88-96
สาวิตร มีจุ้ย และพิชัย สุรพรไพบูลย์
การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (228Kb)
97-107
สำราญ สะรุโณ ปัทมา พรหมสังคหะ ไพเราะ เทพทอง สาริณีย์ จันทรัศมี มานิตย์ แสงทอง ไพโรจน์ สุวรรณจินดา นลินี จาริกภากร บรรเทา จันทร์พุ่ม และ อุดร เจริญแสง
การสร้างองค์ความรู้ทางสังคม คน โขง: วิถีชีวิตและการเรียนรู้ของประมงพื้นบ้านแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม (279Kb)
108-116
กัลยา มิขะมา และ ยศ บริสุทธิ์
ระบบการจัดการลวงมองประมงพื้นบ้านแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน สปป. ลาว (1,799Kb)
117-125
ยศ บริสุทธิ์ และ กัลยา มิขะมา
ยุทธศาสตร์การขยายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (240Kb)
126-135
นันทิยา หุตานุวัตร
ระบบกรีดยางพาราและการจัดการแรงงานภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราในภาคใต้ประเทศไทย (311Kb)
136-153
บัญชา สมบูรณ์สุข Benedicte Chambon ไชยยะ คงมณ และ กนกพร ภาชีรัตน์
ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ (368Kb)
154-161
รัตน์ติยา สืบสายบุญส่ง สถิตย์ มณีสาร เฉลิมพงษ์ ขาวช่วง ปราณี พัฒนศรีกุล และ สุทัศน์ สุรวาณิช
การตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อความถี่การให้น้ำ (273Kb)
162-170
พัชราพร หนูวิสัย วิไลวรรณ พรหมคำ อารดา มาสริ เชาวนาถ พฤทธิเทพ และ วันชัย ถนอมทรัพย์
การชักนำให้ต้นลำไยออกดอกและติดผลในฤดูร้อน (229Kb)
171-181
พิจิตร ศรีปินตา สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง อนันต์ ปัญญาเพิ่ม จันทร์เพ็ญ แสนพรหม พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล อนรรค อุปมาลี และ ศิริพร หัสสรังสี
การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกับปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดหนองคาย) (200Kb)
182-188
พสุ สกุลอารีวัฒนา กาญจนา ทองนะ ศิริลักษณ์ สมนึก และ อุดม คำชา
การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของ partial ยีน inorganic phosphate transporter (PT1) และammonium transporter (AMT2) จากมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 (497Kb)
189-198
ประดิษฐ์ เหล็งบำรุง สุตเขตต์ นาคะเสถียร และ วิจารณ์ วิชชุกิจ
ผลผลิตและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ บนดินชุดเดิมบาง ในเขตจังหวัดชัยนาท (288Kb)
199-207
เชาวนาถ พฤทธิเทพ วันชัย ถนอมทรัพย์ อารดา มาสริ และ พัชราพร หนูวิสัย
ความถี่ของการใช้น้ำหมักชีวภาพในการผลิตงาในสภาพนาอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี (500Kb)
208-219
บุญเหลือ ศรีมุงคุณ พรพรรณ สุทธิแย้ม อรอนงค์ วรรณวงษ์ และ นาตยา จันทร์ส่อง
การทดสอบระบบการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาโรครากปมพริกที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (368Kb)
220-233
สรศักดิ์ มณีขาว นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ นวลจันทร์ ศรีสมบัติ วันเพ็ญ ศรีทองชัย นฤทัย วรสถิตย์ นาตยา จันทร์ส่อง บุญชู สายธนู ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ เสาวนี เขตสกุล และ อุดม คำชา
การใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอตรวจความสามารถของไรโซเบียมถั่วเหลืองในการแข่งขันเข้าสร้างปมภาคสนาม (776Kb)
234-243
ธันปภา จันทเพ็ช และ กาญจนา ชาญสง่าเวช
การศึกษาต้นทุนการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลไม่เชิงพาณิชย์ (600Kb)
244-253
พินิจ จิรัคคกุล วีรชัย อาจหาญ สุภัทร หนูแย้ม และ สาวิตรี คำหอม
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในภาคใต้ของประเทศไทย (256Kb)
254-265
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และ อยุทธ์ นิสสภา
นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นและการจัดการระดับองค์กรในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด:กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรชายแดนไทย-ลาว (320Kb)
266-274
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ
ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวทนน้ำท่วมต่อระบบเศรษฐกิจไทย (241Kb)
275-282
กฤษดา บำรุงวงศ์
การศึกษาระดับความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (201Kb)
283-293
อัจฉรา ทองประดับ อยุทธ์ นิสสภา พิไลวรรณ ประพฤติ และ สมศักดิ์ บรมธนรัตน์
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดคุณภาพแบบมีส่วนร่วมในเขตภาคตะวันออก (359Kb)
294-303
ศรีนวล สุราษฎร สาลี่ ชินสถิต จรีรัตน์ มีพืชน์ หฤทัย แก่นลา ชูชาติ วัฒนวรรณ อรุณี วัฒนวรรณ นพดล แดงพวง เกษสิริ ฉันทะพิริยะพูน และ อุมาพร รักษาพราหมณ์
ปัจจัยทางงบการเงินที่มีผลต่อการดำเนินงานและปริมาณขายผลผลิตของกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม (254Kb)
304-313
สมสวย รำจวน
เครื่องต้นแบบการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับควบคุมอุณภูมิสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (280Kb)
314-320
ปัญญา มัฆะศร
เครื่องต้นแบบแหล่งกำเนิดแสงเทียม สำหรับการปลูกต้นไม้ด้วยระบบการควบคุมการเปิดและปิดแสงแบบอัตโนมัติ (299Kb)
321-328
ปัญญา มัฆะศร
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง (1,603Kb)
329-336
สมพร ธเนศวาณิชย์ และ วัชระ เพิ่มชาติ
การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน (1,428Kb)
337-345
ศศิประภา แถวถาทำ และ ถาวร อ่อนประไพ
การใช้ Stella ในการจำลองระบบเกษตร (761Kb)
346-355
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
อิทธิพลของการเกษตรต่อปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา โดยใช้แบบจำลอง SWAT (2,081Kb)
356-364
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล และ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การสร้างและใช้แบบจำลองภาคี “บ้านหมากมาย” ร่วมกันกับเกษตรกร เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับปฎิสัมพันธ์ของการปลูกข้าวในเขตน้ำฝนกับการอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน:กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ อุบลราชธานี (392Kb)
365-376
วรงศ์ นัยวินิจ Christophe Le Page มาณิชรา ทองน้อย และ Guy Trebuil
การประเมินผลแบบจำลองเพื่อนคู่คิดสำหรับการเกษตรผสมผสานและการจัดการทรัพยากรทดแทนอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำโดมใหญ่จังหวัด อุบลราชธานี (575Kb)
377-385
มาณิชรา ทองน้อย Guy Trebuil นันทิยา หุตานุวัตร วรพงษ์ สุริยภัทร วรงค์ นัยวินิจ
การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำย่อย กรณีศึกษา; ลุ่มน้ำแม่ทา จ.เชียงใหม่ - จ.ลำพูน (1,109Kb)
386-394
ถาวร อ่อนประไพ เมธี เอกะสิงห์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ และ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
ผลของการใช้โปรแกรมร่วมตัดสินใจ (รตส) ในการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการเกษตรในลุ่มน้ำแม่ทา จ. ลำพูน (215Kb)
395-405
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อังคณา ราชนิยม ปัทมาพร ปันธิยะ นนทพร จำปาวัน และจงรักษ์ ฟูลเมย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ (818Kb)
406-416
สุกิจ รัตนศรีวงษ์ วินัย ศรวัต วลัยพร ศะศิประภา นรีลักษณ์ วรรณสาย โสภิตา สมคิด
การเสริมสร้างกระบวนการการจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรชาวเขาผู้เลี้ยงวัวและเจ้าหน้าที่ปาไม้ บนพื้นที่สูง จ.น่าน โดยใช้เกมสวมบทบาทสมมุติ (977Kb)
417-427
พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา Guy Trebuil นันทนา คชเสนี และ Christophe Le Page
ภาคนิทรรศการ (Poster) : ศักยภาพระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่พืชไร่เป็นหลัก จังหวัดขอนแก่น (196Kb)
428-438
ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ศรีสุดา ทิพยรักษ์ สนิทพิมพ์ สิมมาทัน ญาณิน สุปะมา
ภาคนิทรรศการ (Poster) : การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) โดยใช้แนวทางการผลิตพริกแบบผสมผสาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (287Kb)
439-445
พรทิพย์ แพงจันทร์ ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ ศศิธร ประพรม จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ อรัญญา ลุนจันทา จุฑามาส ศรีสำราญ ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ อรพรรณ วิเศษสังข์
ภาคนิทรรศการ (Poster) : การทดลองผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสุกรของวิสาหกิจ ชุมชนวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (154Kb)
446-450
รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม วิศักดิ์ อารมณ์สวะ ดุสิต กุลบุตร และ วิภาพร เกียรตินิติประวัติ
ภาคนิทรรศการ (Poster) : การใช้มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ทำนายศักยภาพการเข้าสร้างปมของไรโซเบียมถั่วเหลือง (510Kb)
451-458
ณิชานันท์ กาบเกษร และ กาญจนา ชาญสง่าเวช
ภาคนิทรรศการ (Poster) : ระบบช่วยตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ (1,039Kb)
459-468
วลัยพร ศะศิประภา สุกิจ รัตน์ศรีวงษ์ นรีลักษณ์ วรรณสาย โสภิตา สมคิด
ภาคนิทรรศการ (Poster) : มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรในพื้นที่ชุ่มน้ำของเกษตรกรรายย่อย: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร (287Kb)
469-477
ยุภาพร ศิริบัติ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
ภาคนิทรรศการ (Poster) : ธุรกิจเกษตรการค้าชายแดนไทย- ลาว: รูปแบบการพัฒนาความเป็นภาคีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น (308Kb)
478-484
ยุภาพร ศิริบัติ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
ภาคนิทรรศการ (Poster) : การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกลุ่มสตรีเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (182Kb)
485-490
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล มาณิชรา ทองน้อย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ยุภาพร ศิริบัติ