หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
เมื่อเมืองไทยเป็นนิค เกษตรกรไทยจะไปทางไหนดี (238Kb)
11-15
สมาน ศิริภัทร
ระบบการทำฟาร์มที่นำไปสู่ถาวรภาพทางการเกษตรด้านทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ (145Kb)
16-19
สมศักดิ์ สุขวงศ์
ทัศนะทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำฟาร์มที่นำไปสู่ถาวรภาพทางการเกษตร (398Kb)
20-26
อมรา พงศาพิชญ์, สุจินต์ สิมารักษ์, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และ ชนวน รัตนวราหะ.
ระบบเกษตรผสมผสานพืช-สัตว์: แนวคิดบางประการ (284Kb)
27-32
สาโรช ค้าเจริญ.
การวางแผนการผลิตเพื่อถาวรภาพทางการเกษตรของไทย (736Kb)
33-45
ธันวา จิตต์สงวน.
แนวทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมป่าไม้เกษตรในประเทศไทยภายใต้ข่ายงานแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (390Kb)
46-54
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์.
ไผ่พื้นบ้านกับการพัฒนารายได้สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา (350Kb)
55-62
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, เสาวลักษณ์ ชมภูนุช และ สมพร อิศวิลานนท์.
ระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันที่นำไปสู่ถาวรภาพทางการเกษตร (654Kb)
63-74
สวัสดี บุญชี.
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาของจังหวัดตรัง (Kb)
75-81
นิธิ ฤทธิพรพันธุ์ และ พิศิษฐ์ ชาญเสนา.
แนวทางการจัดการดินในระบบการเกษตรยั่งยืน (796Kb)
82-95
ธวัชชัย ณ นคร.
การใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนการปลูกพืชของภาคเหนือตอนล่าง (836Kb)
96-118
พัชรี เนียมศรีจันทร์, ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, จิตติ สุวรรณสังข์, พิสมัย พิชิตมาร, ศรีลา ชุมภูวัน และ สมพร อิศรานุรักษ์.
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการจัดแบ่งเขตนิเวศวิทยาเกษตรเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (1,034Kb)
119-138
ศรีสอางค์ เก่าเจริญ, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, นิตยา เงินประเสริฐศรี และ G. Trebuil.
การศึกษาพัฒนารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เป้าหมาย (1,136Kb)
139-159
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, หรรษา ฐิติโภคา และ สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์.
การวิจัยการเลี้ยงปลาในนาข้าวในระบบการทำฟาร์มพื้นที่เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา (569Kb)
160-169
ชาญชัย อ่อนสอาด, พิสมัย พิชิตมาร และ นิรันดร์ ทองพันธุ์.
บทบาทต้นไม้ในนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตรนาน้ำฝนและการพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรต้นไม้สำหรับชุมชน (585Kb)
170-179
ปัทมา วิตยากร และ บัวเรศ ประไชโย.
Taro (Colocasia Esculenta), an alternate crop to constrained rice production system in Saraburi province in Thailand (777Kb)
180-192
Upasena, S. H. and S. N. Jayawardena.
การใช้แนวทางวิจัยระบบการทำฟาร์มเพื่อปรับใช้เทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองในสภาพไร่ (307Kb)
193-199
นิชัย ไทพาณิชย์, พรศักดิ์ เจียมวิจิตร, ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และ บรรจง หาญจิต.
Soybean Yield Gap Analysis in Sukhothai : Agronomic Activities (407Kb)
200-213
Nantawan Sarobol,Arun Sanghirum,Vichitr Benjasil,Nark Potan,Alongkorn Korntong and Prakarn Virakul
ปัญหาของระบบการผสมผสานวิธีการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มในการพัฒนาระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ของเกษตรกรบนที่สูงลาดชัน (403Kb)
214-222
สุพร อำมฤคโชค และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การทดสอบสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาปรังปี 2534 (639Kb)
223-235
ณรงค์ วุฒิวรรณ.
การส่งเสริมการปลูกทานตะวันหลังข้าวโพดในพื้นที่ไร่ภาคกลาง (298Kb)
236-245
ชูทิพย์ ชนะเสนีย์, สุพจน์ แสงประทุม และ ธวัชชัย วรศานต์.
การศึกษาการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวดำตามโครงการส่งเสริมการส่งออกถั่วเขียวผิวดำคุณภาพดี (67Kb)
246-247
สมชาย ชาญณรงค์กุล, ชูทิพย์ ชนะเสนีย์, ชวาลวุฑฒิ ไชยนุวัติ, S. Tomita, Nakaslima และ Takahashi.
การขยายผลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท (566Kb)
248-258
วิเชียร ศศิประภา, ไพรัช ด้วงพิบูลย์, ศศิธร โสภาวรรณ, บุญศรี อินน้อย, พงษ์ศักดิ์ รัตนวราหะ, ปรีชา จำปาเงิน และ วราภรณ ตองแก้ว.
การพัฒนาการเกษตรกับเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร (679Kb)
259-275
สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์ และ ชุมศรี พุ่มเล็ก.
Economic aspects of soybean growers: the Sygap experience (373Kb)
276-284
Viriyakul, P.
ผลการประเมินผลงานวิจัย และพัฒนาระบบการทำฟาร์มที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร และด้านกระบวนการวิจัย และพัฒนา (911Kb)
285-303
เบญจพรรณ ชินวัตร, เฉลิม สุขพงษ์, ภัททนันท์ วุฒิการณ์, ประชา เดือนดาว, เบ็ญจา อ่วนท้วม และ พชรวรรณ เผดิมชัย.
ระดับถาวรภาพของระบบการทำฟาร์มกับการสั่งสมทุนการผลิต: การวิเคราะห์จากความแตกต่างของเกษตรกรใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (453Kb)
304-312
Trebuil, G., นาถ พันธุมนาวิน, กิตติ สิมศิริวงษ์, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ นิตยา เงินประเสริฐศรี.
Diagnosis on farming systems functioning and farmers decision making in Kanjanaburi province: Hypotheses for improvement of the sustainability of Maize-Cotton Cropping System (530Kb)
313-324
Castella, J. C., N. Sayampol, P. Prampree and G. Trebuil.
ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 'กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด (554Kb)
325-336
มนัส ดาเกลี้ยง.
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการยอมรับวิทยาการแผนใหม่สำหรับระบบนาปีของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในหมู่บ้านยากจน (813Kb)
337-352
ปัญจพล บุญชู.
การดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนในนาโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังบางส่วนปี 2533/2534 (553Kb)
353-360
ชาญ ฉิมพาลี.
ผลกระทบของรายได้นอกฟาร์มต่อการวางแผนระบบปลูกพืชยืนต้นในที่สูง (318Kb)
361-367
อารี วิบูลย์พงศ์, อานัง กุนาวัน ยาห์ยา และ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวไร่เมื่อปลูกแซมด้วยถั่วแกรมสไตโล ขอนแก่นและถั่วเซ็นโตรซีมา (508Kb)
379-389
ศุภชัย อุดชาชน, วัชรินทร์ บุญภักดี และ สากล อภินาคพงษ์.
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจร: กรณีจังหวัดชัยนาท (521Kb)
390-402
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, อุดม ศรีบุญปวน, สนธยา สมถวิล และ เสริม พันธุวัฒน์.