หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2547
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบ้าน (246Kb)
3-14
จรัญ จันทลักขณา
ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนในระบบการทำฟาร์มสวนยางขนาดเล็กในภาคใต้ของประเทศไทย (203Kb)
15-23
บัญชา สมบูรณ์สุข, ปริญญา เฉิดโฉม, ปรัตถ พรหมมิ และ รจเรข หนูสังข์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน (228Kb)
24-33
อุรุพร เงยวิจิตร, อารีวิบูลย์พงศ์ และพัฒนา เจียรวิวริยะพันธุ์.
ทางรอดของเกษตรกรในระบบการทำฟาร์มโดยอาศัยน้ำฝนในภาคอีสานตอนบน (253Kb)
34-44
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, Masuo Ando, ปรีดา ประพฤติชอบ และเพียรศักดิ์ ภักดี
ระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี (249Kb)
45-52
วริษา สินทวีวรกุล, นนทกรณ์ อุรโสณ, วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ และ ณรงค์ สามารถ
ระบบการผลิตผลิตภาพ และทางเลือกในการใช้ที่ดินของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน (271Kb)
53-63
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, ธันยา พรหมบุรมย์, ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช.
ความสัมพันธ์ของราคา และคุณลักษณะของผักเมืองหนาว: ความหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (429Kb)
64-71
พุทธวรรณ ขันต้นธง , อารี วิบูลย์พงศ์ และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
การประเมินปัญหาของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองแซง (260Kb)
72-82
อุชฎา สุขจันทร์, John S. Caldwell, นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, Masato Oda และ อิทธิพล เผ่าไพศาล
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ (219Kb)
83-94
เยาวเรศ เชาวพูนผล, อารี วิบูลย์พงศ์, และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางในระบบการ ทำฟาร์มสวนยางขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม (471Kb)
95-109
บัญชา สมบูรณ์สุข, ปริญญา เฉิดโฉม, ปรัตถ พรหมมี และ รจเรข หนูสังข์
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย (232Kb)
110-118
กฤษฎา แก่นมณี, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, และอารี วิบูลย์พงศ์.
การขยายผลโดยใช้น้ำหมักชีวภาพในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว (271Kb)
119-134
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย, อุดม วงศ์ชนะภัย และพูลสวัสดิ์ อาจละกะ
การเสริมไคโตซานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (195Kb)
135-143
ไพทูล แก้วหอม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และ รณชัย สิทธิไกรพงษ์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคของระบบโรงสีข้าวในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน (303Kb)
144-153
จันทนา วงศ์แก้วจันทร์; ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์; อารี วิบูลย์พงศ์; และ Wan Tran Huang.
ความมั่นคง ความปลอดภัยและอธิปไตยของระบบอาหารกับการเกษตรไทย (249Kb)
155-163
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
กระบวนทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืน (312Kb)
164-180
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร
แนวทางการมีส่วนร่วมและการขยายผลเกษตรยั่งยืน (226Kb)
181-190
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ ช่อผกา ม่วงสุข.
การใช้เวทีชาวบ้านเพื่อสร้างแผนชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเกษตรยั่งยืน (278Kb)
191-206
สมบัติ ตงเต๊าะ, ละเอียด ปั้นสุข, สำเริง ช่างประเสริฐ และภควรรณ ชัยรัตน์เมธี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์ฉะเชิงเทรา (202Kb)
207-216
พีระชัย กุลชัย และปัญญา หมั่นเก็บ
แนวคิด GAP และการนำไปใช้จริงเพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษาระบบการจัดการคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออกของจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน (193Kb)
217-224
สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข และ ชวนชื่น เดี่ยววิไล
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสารเคมีเกษตรต่อการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม : กรณีลำไยในภาคเหนือ (211Kb)
225-233
วรรณภรณ์ เกษมศรี และธวัชชัย รัตน์ชเลศ.
หลักการและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (405Kb)
234-242
นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, อภินันท์ กำนัลรัตน์, กฤษณพงศ์ ไกรเทพ, บรรเทา จันทรพุ่ม, ไพโรจน์ อ่อนเรือง, อ่อนนวน ชนะกุล, จานนท์ ศรีเกต, จริยา สุวรรณรัตน์ และ Kevin Kamp
ความเชื่อมโยงระบบสังคม และระบบนิเวศน์เพื่อการจัดการทรัพยากร ความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรอย่างยั่งยืน (521Kb)
243-252
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ ณัชชา ลี้วิศิษฏ์พัฒนา.
การผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (181Kb)
253-260
พิสุทธิ์ ศาลากิจ
การออกแบบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรชานเมือง (276Kb)
261-276
จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สมเกียรติ สุวรรณคีรี, สิทธิชัย ลอดแก้ว, ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง และ กุหลาบ อุตสุข.
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดพิษ (251Kb)
277-288
ประทานทิพย์ กระมล, กุศล ทองงาม และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การประเมินสภาวะความเสี่ยงจากความแปรปรวนด้านผลผลิตและราคาของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ (220Kb)
289-298
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม, ธันยา พรหมบุรมย์, และ นฤมล ทินราช.
Some Basic Assumptions in Natural Resources and Environment Management Research in Southeast Asia: Are We Asking The Right Questions? (135Kb)
299-316
Dr. A. Terry Rambo
การใช้วิธีการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้ยั่งยืน (222Kb)
317-326
สุรพงษ์ เจริญรัถ, วัฒนะ วัฒนานนท์, วิลาวัลย์ วงษ์เกษม, ไกวัล กล้าแข็ง, บัญญัติ แหวนแก้ว และ Reinhardt H. Howeler
การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (187Kb)
327-333
อร่าม แก้วนิล, โสภิณ ทองปาน, วิพักตร์ จินตนา และ นุชนาถ มั่งคั่ง
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคมในการใช้ที่ดินปลูกไม้กฤษณาในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (251Kb)
334-344
พรทิพย์ นวชาติโฆษิต, ปิติ กันตังกุล, วิพักตร์ จินตนา และ นิตยา เงินประเสริฐศรี
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณธาตุอาหารในดินและในส้มเขียวหวานที่เป็นโรคกรีนนิ่ง (211Kb)
345-356
วรรณี คงธนเกษมกุล, นิพนธ์ ทวีชัย อำไพพรรณ, ภราดร์นุวัฒน์ และ สมพร อัศวิลานนท์
การจำลองผลกระทบของสภาพบรรยากาศในอนาคตต่อการผลิตข้าว (228Kb)
357-368
อรรถชัย จินตะเวช, ปราการ ศรีงาม และอานนท์ สนิทวงศ์.
การจำลองและวิเคราะห์สถานการณ์ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร (469Kb)
369-388
เมธี เอกะสิงห์.
แหล่งปลูกลำไยและการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับปลูกลำไย (467Kb)
389-397
วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์, เมธี เอกะสิงห์ และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์.
การประมาณช่วงฤดูปลูกพืชเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน (698Kb)
398-406
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์.
การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชในระบบภูมิสารสนเทศ (606Kb)
407-415
วัฒนา พัฒนถาวร และเมธี เอกะสิงห์.
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายลุ่มแม่น้ำในภาคเหนือตอนบน (720Kb)
416-425
ปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ และเมธี เอกะสิงห์.
การสร้างแบบจำลองแบบมีส่วนร่วมสำหรับระบบการจัดการพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (572Kb)
426-438
จิรวัฒน์ เวชแพศย์, Francois Bousquet, วรงค์ นัยวินิจ, Guy Trebuil และ นวลจันทร์ ศรีสมบัติ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรกับการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : เนื้อหา วิธีการ และผลการศึกษาเบื้องต้น (717Kb)
439-451
วรงศ์ นัยวินิจ
การใช้แบบจำลองประเมินวันปลูกและประมาณผลผลิตข้าวในระดับไร่นาที่บ้านห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ (365Kb)
452-460
สุนทร บูรณะวิริยะกุล และอรรถชัย จินตะเวช.
การจำลองการตอบสนองของมันฝรั่งต่อการจัดการปุ๋ยแบบต่างๆ (198Kb)
461-469
พันธุ์ทิพย์ นนทรี และ อรรถชัย จินตะเวช.
โปรแกรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง (527Kb)
470-479
พิชิต ธานี, ณัฏศรินทร์ หอเจริญ และ ศิริพงษ์ แสนสลี่
แบบจำลองไก่พื้นเมือง ในส่วนของการจำลองฝูงไก่พื้นเมือง (281Kb)
480-487
ศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ และอรรถชัย จินตะเวช.
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (1,424Kb)
488-499
บัญชา สมบูรณ์สุข, บรรเทา จันทร์พุ่ม, ไพโรจน์ อ่อนเรือง และ ดวงฤดี ชมเชย
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวคุณภาพดี บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย (304Kb)
500-507
ศรีสอางค์ เก่าเจริญ, บริบูรณ์ สัมฤทธิ์, คำ สวนเป็ง และกี ทรี บิว