หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
การคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคตของประเทศไทย : ผลการจำลองสภาพภูมิอากาศโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (1,030Kb)
1-16
ศุภกร ชินวรรโณ
ภาวะโลกร้อนกับการศึกษาแนวทางการปรับตัวทางการเกษตร (2,256Kb)
17-27
ยุทธชัย อนุรักษ์ติพันธ์ พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ และ สมจินต์ วานิชเสถียร
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกร้อนต่อระบบการผลิตอาหาร (617Kb)
28-38
อรรถชัย จินตะเวช
เกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน : มุมมองมากกว่าชุมชน (164Kb)
39-46
สุจินต์ สิมารักษ์
การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสู่ความยั่งยืน (471Kb)
47-64
อารี วิบูลย์พงศ์
กลไกการทำงานชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกษตรยั่งยืน (258Kb)
65-74
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
ระบบวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (585Kb)
75-89
เมธี เอกะสิงห์ เฉลิมพล สำราญพงษ์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ประภัสสร พันธ์สมพงษ์ และเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
Companion Modelling for Resilient and Adaptive Social Agro-Ecological Systems in Asia (145Kb)
90-104
Guy Trebuil
การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1,686Kb)
105-118
สมเจตน์ ประทุมมินทร์
ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรเขตน้ำฝนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (517Kb)
119-128
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา ศุภกร ชินวรรโณ และ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผลกระทบของการขนส่งที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อน: กรณีศึกษาการส่งออกสินค้ายางพาราไปยังประเทศจีน (189Kb)
129-137
พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ และ องอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล
การใช้ปัจจัยด้านดินและน้ำในการพัฒนาระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (371Kb)
138-147
กฤษณ์ ลินวัฒนา บุญรัตน์ จงดี ลัดดาวัลย์ กรรณนุช กิ่งแก้ว คุณเขต และ วลัยพร ศะศิประภา
ผลการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในการปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาและลำปาง (376Kb)
148-160
กมล งามสมสุข เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ กุศล ทองงาม
กระบวนการสร้างแบบจำลองแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในระบบการปลูกข้าวเขตน้ำฝน, ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง (374Kb)
161-170
วรงศ์ นัยวินิจ Christophe Le Page มาณิชรา ทองน้อย และ Guy Trebuil
การใช้แนวคิดการพึ่งพิง (interdependency) กับจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (316Kb)
171-183
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ช่อผกา ม่วงสุข และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
Socio-economic conditions affecting small farmers’ management of wetland agro-biodiversity in Dongsarn Village, Akat Amnuai District, Sakon Nakhon Province, Thailand. (168Kb)
184-194
Yupaporn Siribut, Kamol Ngamsomsuke and Budsara Limnirankul
ความเต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้รับทรัพยากรน้ำที่ดีขึ้นของเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่สาตอนปลาย (180Kb)
195-202
นงคราญ ประมูล และ ชพิกา สังขพิทักษ์
การใช้แนวคิดการพึ่งพิง (interdependency) กับจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (177Kb)
203-212
นันทิยา หุตานุวัตร ปราณีต งามเสน่ห์ มานัส ลอศิริกุล เรวัติ ชัยราช สมชัย สวาสดิพันธ์ นพมาศ นามแดง เฉลียว บุญมั่น ประสิทธิ์ กาญจนา อุทัย อันพิมพ์ จินดามณี แสงกาญจนวณิช สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร สังวาลย์ แก่นโส และ ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
การกระจายการผลิตในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย (256Kb)
213-224
ช่อผกา ม่วงสุข บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
Linkages between Access to Irrigation Water and Livelihood Strategies Using Sustainable Livelihood Framework (123Kb)
225-235
Jirawan Kitchaicharoen, Benchaphun Ekasingh, Sorak Dithaprayoon and Waraporn Chaiwinit
การจัดการระบบฟาร์มซึ่งมีสระน้ำประจำไร่นา: กรณีศึกษาบ้านหนองแซง อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (240Kb)
236-246
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ ฮิโรมาสะ ฮามาดะ
การใช้น้ำสกัดชีวภาพจากหนอนตายหยากและสับปะรดควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน (172Kb)
247-252
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ พนมกร ขุนอ่อน
ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยบำรุงดินต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำนา (261Kb)
253-262
เกริก ปิ่นตระกูล และ พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบเกษตรกรม ีส่วนร่วมเพื่อเกษตรยั่งยืน ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (193Kb)
263-273
สุภา รันดาเว กิตติพร ศรีสวัสดิ์ วันเลิศ วรรณปิยะรัตน์ วัชรินทร์ ปางค์ชัยภูมิ วิโรจน์ จันทรโชติ วิศิษย์ จุ้ยดอนกลอย บัญญัติ แหวนแก้ว ปรีชา เพชรประไพ และ Reinhardt H. Howeler
ผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก (182Kb)
274-282
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ และ ปิยะมาศ ทามี
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกถั่วเหลืองฝักสดอินทรีย์สภาพไร่อาศัยน้ำฝน (205Kb)
283-294
รัชนี โสภา สุพัฒน์ ว่านเครือ วาสนา พัฒนมงคล ศรัญญา พวงมาลัย พรศักดิ์ ดวงพุดตาน และ สมศักดิ์ ศรีสมบุญ
Livelihood and Food Security Assessment of Tharu Ethnic People, Dang District, Nepal (121Kb)
295-304
Shreedhar Gyawali and Benchaphun Ekasingh
An Empirical Study of the Efficiency of Groundnut Production In Central of Myanmar: A Stochastic Frontier Analysis (245Kb)
305-315
Soe Soe Win, Jirawan Kitchaicharoen and Yaovarate Chaovanapoonpho
การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยของส้มเขียวหวานของผู้บริโภคในจังหวัด เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือก (272Kb)
316-324
วรพงษ์ พลกองแก้ว และ พรสิริ สืบพงษ์สังข์
กระบวนการจัดการมาตรฐานในการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี (317Kb)
325-340
ยศ บริสุทธิ์ สุจินต์ สิมารักษ์ และ วิริยะ ลิมปินันทน์
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในจังหวัดลำพูน (190Kb)
341-347
ศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ และ พรสิริ สืบพงษ์สังข์
แผนการผลิตข้าวในที่ลุ่มที่เหมาะ สมภายใต้ความเสี่ยงจังหวัดพะเยา (207Kb)
348-357
วิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์
การร่วมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และลำปาง (233Kb)
359-370
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม กมล งามสมสุข และ เมธี เอกะสิงห์
การวิเคราะห์ปัญหาและการใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อบูรณาการผู้มีผลประโยชน์ร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ตอนบน (283Kb)
371-378
พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา Cecile Barnaud นันทนา คชเสนี และ Guy Trebuil
การศึกษาระบบเกษตรกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำบนที่สูงผ่านกระบวนการพัฒนาแบบจำลองแบบ มีส่วนร่วม (276Kb)
379-386
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ (1,128Kb)
387-394
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Soil Erosion Risk Assessment Using GIS and Farmer’s Perception: A Case Study in Dry Zone Area of Central Region of Myanmar (651Kb)
395-405
Zaw Wan and Chanchai Sangchyoswat
การปรับปรุงและประเมินแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวภายใต้ FARMSIM กับพันธุ์ข้าวไทย (344Kb)
406-415
สมชาย โสแก้ว และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีต่อผลผลิตถั่วเหลือง (164Kb)
417-422
ใจ สมสะอิน และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร
ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องดื่มจากผลผลิต ทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก-เพชรบูรณ์) (170Kb)
423-429
ธีรพร กงบังเกิด และ สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติทางเคมีบางประการของดินและความตระหนักเข้าใจของชาวม้งดอยปุย (166Kb)
430-438
ประสพสุข มงคลไชยสิทธิ์
อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพของพืชพลังงานทดแทน: แก่นตะวัน (176Kb)
439-446
ภิเชษฐ์ ใบเขียว และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร
การผลิตและการกระจายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสู่เกษตรกร (191Kb)
447-451
อรรณพ กสิวิวัฒน์ สมชาย บุญประดับ และ พิเชษฐ์ กรุดลอยมา
ศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเป็นพืชหลักในพื้นที่ลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ์ (190Kb)
452-457
อรรณพ กสิวิวัฒน์ ชลวุฒิ ละเอียด และ สมชาย บุญประดับ
แนวทางการจัดการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มการตรึงไนโตรเจนสำหรับการปลูกถั่วเหลืองฝักสด (202Kb)
458-467
จริยา ฉัตรคำ ดรุพันธุ์ แสนศิริพันธ์ และ อำพรรณ พรมศิริ
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นที่สูงโดยใช้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเป็นประโยชน์ ของธาตุไนโตรเจน (204Kb)
468-478
จุฑามาศ ปูริยะ และ อำพรรณ พรมศิริ