แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
วันที่
1
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเว็บคณะเกษตรฯ
  22 พฤษภาคม 2561
2
  International Conference on Sustainable Agriculture
  6 กุมภาพันธ์ 2560
3
  ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร .เกษตรศาสตร์เชิงระบบ"
  7 สิงหาคม 2558
4
  การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Does Climate Change Move you?
  7 กรกฎาคม 2558
5
  ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ
  25 มีนาคม 2558
6
  การประชุมสัมมนา ศวทก. ประจำปี 2557
  17 กรกฎาคม 2557
7
  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี 2557
  25 มิถุนายน 2557
8
  แจ้งกำหนดเวลาการกรอก JA บนระบบ CMU-MIS
  28 พฤษภาคม 2557
9
  งานประชุมวิชาการระบบเกษตรฯ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
  2 เมษายน 2557
10
  Public Health an Agricultural Practice in Northern Thailand
  1 เมษายน 2557
11
   ComMod Pilot Network of Excellence in Zoonotic Diseases Surveillance
  1 เมษายน 2557
12
  เชิญแวะเที่ยว ชม ชิม ช้อปปิ้ง งานวันพืชผักปลอดภัย
  19 กุมภาพันธ์ 2557
13
  ComMod Pilot Network of Excellence in food security workshop
  4 กุมภาพันธ์ 2557
14
  A Training Program on DSSAT v4.5 and MWCropDSS tool
  16 ธันวาคม 2556
15
  นำเสนอผลงานวิจัยพื้นที่สูง
  26 กันยายน 2556
16
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เยี่ยมชม ศวทก.
  26 กันยายน 2556
17
  วิทยากรเสนองานตัวชั้วัดความมั่นคงทางอาหารระดับเหนือชุมชน
  26 กันยายน 2556
18
  วิทยากรฝึกอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น
  26 กันยายน 2556
19
  การแลกเปลี่ยนดูงานนักศึกษาจากเยอรมัน
  26 กันยายน 2556
20
  Special Seminar on "An introduction to ecosystem markets and REDD+"
  4 กันยายน 2556
21
  การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานีวิจัย ศวทก.
  7 สิงหาคม 2556
22
  ฝึกอบรม "Facilitation training" ให้กับกองเลขาอ่างแม่น้ำเทิน-น้ำกะดิ่ง สปป.ลาว
  7 สิงหาคม 2556
23
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556
  11 กรกฎาคม 2556
24
  การเสนอผลงานในโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก
  11 กรกฎาคม 2556
25
  วิยากรฝึกอบรม Companion modelling for adaptive social-ecosystems management: Participatory strategic planning
  11 กรกฎาคม 2556
26
  วิทยากรฝึกอบรม Companion modelling for adative social-ecosystem management
  11 กรกฎาคม 2556
27
  การสัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556
  20 กรกฎาคม 2556
28
  สมศ. ให้ ศวทก. เป็นแบบอย่าง "Best Practice"
  8 กุมภาพันธ์ 2556
29
  International DSSAT Training, 11-22 February 2013
  13 พฤศจิกายน 2555
30
  โลโก้ใหม่ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
  13 พฤศจิกายน 2555
31
  ร่วมจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ“น้าเปลี่ยนแปลง-ชุมชนปรับตัว”
  30 ตุลาคม 2555
32
  ประชุมหารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร
  16 ตุลาคม 2555
33
  ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ
  10 ตุลาคม 2555
34
  Training on Companion modelling for sustainable resource management in Laos 2
  27 กันยายน 2555
35
  Training on Companion modelling for sustainable resource management in Laos 1
  25 กันยายน 2555
36
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2555
  24 สิงหาคม 2555
37
  ศวทก เปิดหลักสูตรนานาชาติ "Agricultural System Management"
  31 กรกฎาคม 2555
38
  DSSAT Training
  31 กรกฎาคม 2555
39
  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Modern rice technologies and productivity in the Philippines"
  18 กรกฎาคม 2555
40
  ศวทก. จัดฝึกอบรมด้าน IT 3 หลักสูตร ร่วมกับการประชุมสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่8
  16 กรกฎาคม 2555
41
  ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ของ ศวทก ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท
  10 กรกฎาคม 2555
42
  การประชุมเพื่อรวบรวมประสบการณ์และกิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ข้อมูลอวกาศทางการเกษตรในประเทศไทย
  3 กรกฎาคม 2555
43
  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "ยุทธสาสตร์เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวเพื่อรองรับและลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "
  26 มิถุนายน 2555
44
  ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
  16 พฤษภาคม 2555
45
  ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัย
  15 มีนาคม 2555
46
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Evaluating if integrative and participatory approaches do lead to pro-people and sustainable agriculture development”
  21 กุมภาพันธ์ 2555
47
  ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ Determining recommendation domains for freshwater pond aquaculture - decision support using GIS and Bayesian Belief Network tools
  31 มกราคม 2555
48
  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
  7 ธันวาคม 2554
49
  โรงเรียนอนุบาลสภาพรเข้าทัศนศึกษา
  2 พฤศจิกายน 2554
50
  สมศ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศวพก
  2 พฤศจิกายน 2554
51
  นักศึกษาพืชไร่เข้าดูงานอุตุนิยมวิทยา
  2 พฤศจิกายน 2554
52
  มหาวิทยาลัย Kinki Univ. ดูงานผลิตผักปลอดภัย
  6 กันยายน 2554
53
  ศวพก ร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7
  30 สิงหาคม 2554
54
  การประชุมสัมมนา ศวพก ประจำปี 2554
  30 สิงหาคม 2554
55
  ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ (สี่ภาค)
  3 สิงหาคม 2554
56
  วิทยากรบรรยายเรื่องการควบคุมแมลงศัตรูพืช
  3 สิงหาคม 2554
57
  วิทยากรฝึกอบรม
  28 กรกฎาคม 2554
58
  ครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน
  28 กรกฎาคม 2554
59
  นักศึกษามหาวิทยาลัยปิงตุง ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
  28 กรกฎาคม 2554
60
  ทีมวิจัยชุมชนดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
  15 มิถุนายน 2554
61
  วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคนิคทางชีววิธีเพื่อการจัดการศัตรูพืช"
  15 มิถุนายน 2554
62
  การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ม.มหาสารคาม
  7 มิถุนายน 2554
63
  การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ม.มหาสารคาม
  7 มิถุนายน 2554
64
  การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
  20 เมษายน 2554
65
  การฝึกอบรม "หลักการพัฒนาลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2"
  11 เมษายน 2554
66
  บรรยายพิเศษเรื่อง Commod approach and practices in Thailand
  1 เมษายน 2554
67
  เป็นวิทยากรฝึกอบรม "การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน" และ "การผลิตพืชปลอดสารพิษ"
  1 เมษายน 2554
68
  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดูงานระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที่ชลประทาน
  1 เมษายน 2554
69
  เครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ นำเกษตรกรศึกษาดูงาน
  24 มีนาคม 2554
70
  เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตงนำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
  15 มีนาคม 2554
71
  รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
  11 มีนาคม 2554
72
  สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน จัดเวทีเสวนาเครือข่ายเกษตรกร
  11 มีนาคม 2554
73
  วิทยากรบรรยายการฝึกอบรม "หลักการพัฒนาลุ่มน้ำ" รุ่นที่ 1
  28 กุมภาพันธ์ 2554
74
  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา"เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
  16 กุมภาพันธ์ 2554
75
  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา"เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
  9 กุมภาพันธ์ 2554
76
  รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
  7 กุมภาพันธ์ 2554
77
  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา"เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
  3 กุมภาพันธ์ 2554
78
  นักศึกษาและบุคลากร ศวพก. รับพระราชทานปริญญาบัตร
  31 มกราคม 2554
79
  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา"เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" วันที่ 31 มกราคม 2554
  26 มกราคม 2554
80
  บรรยายการผลิตผักปลอดสารพิษให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูง
  26 มกราคม 2554
81
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์เข้าดูงานด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ
  19 มกราคม 2554
82
  ร่วมแสดงนิทรรศการ "อาหารพืชผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนชุมชนช่อแล
  19 มกราคม 2554
83
  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ ในโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการพืชปลอดสารพิษ ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  23 ธันวาคม 2553
84
  นำนักเรียน-ครูเเยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรชลประทาน
  22 ตุลาคม 2553
85
  บรรยาย "การผลิตผักปลอดสารพิษ" แก่เกษตรกร อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  19 ตุลาคม 2553
86
  ดูงานเกษตรอินทรีย์
  19 ตุลาคม 2553
87
  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ"Great Food Good Health"
  6 ตุลาคม 2553
88
  ขอเชิญรับฟังการสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก
  5 ตุลาคม 2553
89
  นักศึกษา SAIWAM ทัศนศึกษาและเก็บตัวอย่างแมลง
  23 กันยายน 2553
90
  ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ
  23 กันยายน 2553
91
  ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าฝึกงาน
  17 กันยายน 2553
92
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดการธาตอาหารพืชเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
  17 กันยายน 2553
93
  รับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เข้าฝึกงาน
  17 กันยายน 2553
94
  นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ด้านอุตุนิยมวิทยา
  17 กันยายน 2553
95
  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาทักษะการจัดการและดูแลแปลงพืชผลทางการเกษตร
  17 กันยายน 2553
96
  วิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกร อำเภอสันป่าตอง
  10 กันยายน 2553
97
  นักศึกษาเข้ารับการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
  8 กันยายน 2553
98
  ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
  3 กันยายน 2553
99
  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแก่ สนง.เกษตรและสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
  1 กันยายน 2553
100
  วิทยากรบรรยายเรื่อง Screening pollen viability in rice
  1 กันยายน 2553
101
  การประชุมประจำปีภายใน ศวพก. 2553
  27 สิงหาคม 2553
102
  บรรยายพิเศษในการประชุมระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 6
  16 สิงหาคม 2553
103
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนการดำรงชีพในพื้นที่สูง
  12 สิงหาคม 2553
104
  การฝึกอบรม รสทก จ.กาฬสินธุ์
  2 สิงหาคม 2553
105
  หน่วยงานประเทศเวียดนามเข้าดูงานศวพก.
  3 สิงหาคม 2553
106
  วิทยากรบรรยายและนำศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนปลอดสารแม่วาง
  4 สิงหาคม 2553
107
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การประเมินความหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตและการตลาดข้าว
  28 กรกฎาคม 2553
108
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  20 กรกฎาคม 2553
109
  นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิจัยของ ศวพก.
  27 มิถุนายน 2553
110
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
  16 มิถุนายน 2553
111
  สปก. เชียงใหม่นำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
  2 มิถุนายน 2553
112
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้ารับการบรรยายและศึกษาดูงาน
  3 พฤษภาคม 2553
113
  ศวพก. จัดวิทยากรบรรยายการผลิตอาหารปลอดภัย ให้โรงพยาบาลพาน
  3 พฤษภาคม 2553
114
  นักศึกษาดูงานการควบคุมแมลงศัตรูพืช
  1 พฤษภาคม 2553
115
  ศวพก. จัดวิทยากรให้ความรู้และจัดนิทรรศการพืชผักอาหารปลอดสารพิษ
  26 กุมภาพันธ์ 2553
116
  บรรยายการผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้ อบต.ดอนเปา
  18 กุมภาพันธ์ 2553
117
  American Pacific International School ทัศนศึกษาแปลงผลิตผักปลอดสารพิษ
  16 กรกฎาคม 2553
118
  สำนักงานการค้าภายในเชียงใหม่ขายไข่ไก่ธงฟ้าที่ ศวพก.
  8 กรกฎาคม 2553
119
  บริษัทเพื่อนเกษตรดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
  30 มิถุนายน 2553
120
  ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  29 มิถุนายน 2553
121
  เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงาน ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
  7 พฤษภาคม 2553
122
  การฝึกอบรมนานาชาติเรื่อง Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety
  4 พฤษภาคม 2553
123
  ศูนย์บริหารงานการเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรยั่งยืน
  7 เมษายน 2553
124
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าดูงานการผลิตผักปลอดสารและช่องทางการจัดจำหน่าย
  7 เมษายน 2553
125
  ยุวเกษตรเข้าดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
  7 เมษายน 2553
126
  Project Completion Workshop หัวข้อ
  31 มีนาคม 2553
127
  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯเข้าอบรม
  22 มีนาคม 2553
128
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  12 มีนาคม 2553
129
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง นำเกษตรกรอาสาดูงานการผลิตผักปลอดภัย
  8 มีนาคม 2553
130
  การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 6, 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  26 กุมภาพันธ์ 2553
131
  ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural systems)
  24 กุมภาพันธ์ 2553
132
  บุคคลากรศูนย์วิจัยฯเป็นวิทยากรบรรยายการปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ
  24 กุมภาพันธ์ 2553
133
  นักเรียนโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก ดูงานสถานีทดลองฯ
  24 กุมภาพันธ์ 2553
134
  ครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต
  24 กุมภาพันธ์ 2553
135
  นักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยาดูงานด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืช
  24 กุมภาพันธ์ 2553
136
  นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ดูงานอุตุนิยมวิทยา
  24 กุมภาพันธ์ 2553
137
  การเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ
  5 พฤศจิกายน 2552
138
  การเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้นานาชาติ (CIFOR)
  29 ตุลาคม 2552
139
  การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  29 ตุลาคม 2552
140
  การฝึกอบรมระบบสารสนเทศทางเกษตร(รสทก.)และระบบการตัดสินใจท้องทุ่งไทย
  29 ตุลาคม 2552
141
  เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ (Farm outlet) 23 กันยายน 2552
  18 กันยายน 2552
142
  สัมมนาพิเศษ “Development of organic farming in the European Union”
  11 สิงหาคม 2552
143
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  29 มิถุนายน 2552
144
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  18 มิถุนายน 2552
145
  ฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ Diversified Farming Practices using Participatory Approaches for Food Security and Safety
  18 มิถุนายน 2552
146
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  2 มิถุนายน 2552
147
  รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การใช้โปรแกรม DSSAT V.4"
  10 มีนาคม 2552
148
  การฝึกอบรมโปรแกรม น้ำทา" และ โปรแกรม "ร่วมตัดสินใจ"
  6 มีนาคม 2552
149
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
  2 มีนาคม 2552
150
  เยี่ยมชมแปลงสถานีวิจัยเกษตรชลประทาน ในงานตลาดนัดหลักสูตรและวิทยาศาสตร์เกษตร
  26 กุมภาพันธ์ 2552
151
  คณะเศรษฐศาสตร์ดูงานโปรแกรมการขอใช้รถยนต์
  26 กุมภาพันธ์ 2552
152
  คณะทูตการศึกษา จากประเทศอินโดนีเชีย เยี่ยมนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากประเทศอินโดนีเชีย
  16 ธันวาคม 2551
153
  Thai-Lao collaborative research workshop : 17-19 December 2008
  11 ธันวาคม 2551
154
  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบสารสนเทศ
  9 ธันวาคม 2551
155
  Special Seminar : Use of Analytical Hierachy Process (AHP) for Farmer Decision Making
  4 ธันวาคม 2551
156
  กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียตนามศึกษาดูงาน
  4 ธันวาคม 2551
157
  คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
  5 พฤศจิกายน 2551
158
  คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศวพก.
  10 กันยายน 2551
159
  วิทยาลัยเกษตรฯ ส่งนักศึกษาฝึกงาน ศวพก.
  10 กันยายน 2551
160
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสฯ เยี่ยมชมปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ ศวพก.
  10 กันยายน 2551
161
  นักศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยาเกษตร ศวพก.
  10 กันยายน 2551
162
  (SWAT-SEA) Workshop and Conference in Chiang Mai
  6 มิถุนายน 2551
163
  มูลนิธิรักษ์ไทย องค์การแคร์ประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานเกษตรปลอดสารพิษ
  20 พฤษภาคม 2551
164
  มูลนิธิไวเอ็มซีเอ กรุงเทพ สาขาพะเยาดูงานสถานีวิจัย ฯ
  4 มิถุนายน 2551
165
  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลำปาง
  4 มิถุนายน 2551
166
  บุคลากรชาวต่างประเทศเยี่ยมชมดูงาน ศวพก.
  24 เมษายน 2551
167
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
  6 มีนาคม 2551
168
  คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ศวพก.
  6 มีนาคม 2551
169
  ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4
  12 ธันวาคม 2550
170
  ศวพก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย Professor Sir Dr. Gordon Conway
  23 มกราคม 2551
171
  ฝึกอบรมนานาชาติการใช้โปรแกรม DSSAT V.4.5 และ Crop DSS
  30 ตุลาคม 2550
172
  ภาควิชาพืชไร่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยา
  10 กันยายน 2550
173
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานแปลงทดลอง
  10 กันยายน 2550
174
  อนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงนำนักเรียนศึกษาดูงานแปลงพืชผัก
  10 กันยายน 2550
175
  การประชุมสัมมนาวิชาการ ศวพก. ประจำปี 2550
  6 กันยายน 2550
176
  รับสมัครบุคคลเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  15 สิงหาคม 2550
177
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
  10 สิงหาคม 2550
178
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาศึกษาดูงานศวพก.
  2 สิงหาคม 2550
179
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
  20 กรกฎาคม 2550
180
  National Chung Hsing University เยี่ยมชม ศวพก.
  13 กรกฎาคม 2550
181
  โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก ทัศนศึกษาแปลงทดลอง
  10 กรกฎาคม 2550
182
  การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
  29 มิถุนายน 2550
183
  รับสมัครบุคคลเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  12 มิถุนายน 2550
184
  การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550
  28 พฤษภาคม 2550
185
  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 3
  19 เมษายน 2550
186
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  27 มีนาคม 2550
187
  สถาบันวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าดูงานศวพก.
  15 กุมภาพันธ์ 2550
188
  อบต.ท่าช้างศึกษาดูงานระบบเกษตรปลอดสารพิษ
  31 มกราคม 2550
189
  เกษตรกรตำบลยางเนิ้งเข้าฝึกอบรมเกษตรปลอดสารพิษ
  26 มกราคม 2550
190
  Dr.Alton Thompson เยี่ยมชม ศวพก.
  25 มกราคม 2550
191
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสงขลานครินทร์ เยี่ยม ศวพก.
  25 มกราคม 2550
192
  ครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต
  25 มกราคม 2550
193
  คณะนักศึกษาภาควิชาพืชไร่เยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรฯ
  24 มกราคม 2550
194
  ศวพก ร่วมกับ ICRAF และ IRRI จัดฝึกอบรม
  19 มกราคม 2550
195
  สี่ทวีป ประสานแรงประชุม ASIMMOD 2007
  12 มกราคม 2550
196
  งานประชุมนานาชาติ ASIMMOD 2007
  4 มกราคม 2550
197
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย
  28 ธันวาคม 2549
198
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย
  25 ธันวาคม 2549
199
  ศูนย์พัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่เยี่ยมชมแปลงทดลอง
  19 ธันวาคม 2549
200
  โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ทัศนศึกษาดูงานพืชผัก
  19 ธันวาคม 2549
201
  ชาว ศวพก.ร่วมแสดงความยินดี
  7 ธันวาคม 2549
202
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ศวพก.
  7 ธันวาคม 2549
203
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิจัย
  8 ธันวาคม 2549
204
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมด้านสารสนเทศ
  16 พฤศจิกายน 2549
205
  สำนักส่งเสริม ฝึกอบรม กำแพงแสน เยี่ยมชมด้านการเกษตรยั่งยื่น
  16 พฤศจิกายน 2549
206
  Trent University Thailand Year Abroad Program visit to MCC
  9 พฤศจิกายน 2549
207
  นักศึกษา ม.ศิลปากร ดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
  12 ตุลาคม 2549
208
  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
  12 ตุลาคม 2549
209
  อบรมนานาชาติเจ้าหน้าที่การเกษตรประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  3 ตุลาคม 2549
210
  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูงาน ศวพก.
  28 กันยายน 2549
211
  การฝึกอบรมการผลิตผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร
  19 กันยายน 2549
212
  ศวพก. จัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2549
  11 กันยายน 2549
213
  SPECIAL SEMINAR
  25 สิงหาคม 2549
214
  นักศึกษาภาควิชาพืชไร่ มช. เยี่ยมชมสถานีวิจัยฯ
  18 สิงหาคม 2549
215
  คณะนักวิจัยและผู้บริหารระดับสูงเวียดนามเยือน ศวพก.
  25 กรกฎาคม 2549
216
  เยาวชนศิษย์เก่าตำรวจตระเวนชายแดนเยี่ยมชมการผลิตผักปลอดสารพิษ
  30 พฤษภาคม 2549
217
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
  22 พฤษภาคม 2549
218
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม รสทก.
  10 พฤษภาคม 2549
219
  ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ Agricultural Systems
  1 กุมภาพันธ์ 2549
220
  ASIMMOD 2007
  31 มกราคม 2549
221
  คณะจาก PRENGO Ritsumeikan Asia Pacific University ญี่ปุ่น ดูงาน
  1 กุมภาพันธ์ 2549
222
  มหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัยครั้งที่ 4
  23 มกราคม 2549
223
  คณะจาก Bukit Panjang High School สิงค์โปร์ เยี่ยมชม ศวพก.
  22 พฤศจิกายน 2548
224
  ประชุมวิชาการ เศรษฐกิจชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
  21 พฤศจิกายน 2548
225
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติภายใต้โครงการ Third Country Training Program ดูงานเกษตรยั่งยืน
  10 พฤศจิกายน 2548
226
  คณะนักศึกษาจาก Trent University เยี่ยมชมกิจการของสถานีวิจัย
  25 ตุลาคม 2548
227
  คณะจากสกอ.เยี่ยมชมระบบสารสนเทศ ศวพก.
  5 ตุลาคม 2548
228
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  1 กันยายน 2548
229
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  30 สิงหาคม 2548
230
  การประชุมยุทธศาสตร์มะม่วง
  19 สิงหาคม 2548
231
  การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. แม่โป่ง
  19 สิงหาคม 2548
232
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  19 สิงหาคม 2548
233
  AGS Special Seminar "Empirical Application of Multi-Agent …
  8 สิงหาคม 2548
234
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "RURBIFARM"
  25 – 29 กรกฎาคม 2548
235
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยฐ่านความรู้”
  24 มิถุนายน 2548
236
  รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยงานวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  29 สิงหาคม 2546
237
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการสวนของโรงเรียนมะม่วง
  27 ธันวาคม 2547

  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2550